ดาวน์โหลด - คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝ่ายไทย) ที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมฝ่ายไทย โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศของอ่าวไทยบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี


* กรณีเกิดปัญหาในการแสดงไฟล์ ให้คลิก "ดาวน์โหลด"

ก่อนหน้า

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ 6/2561 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

ถัดไป

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ฝ่ายไทย) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่วมฝ่ายไทย โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศของอ่าวไทยบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี (เพิ่มเติม)